MICHAELA KIRETA

AJOUR MAGAZINE

HAIR + MAKE UP BY MICHAELA KIRETA/  PHOTOGRAPHY BY YASSER AL MUHANNA